KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile ESTEFAVOR SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Estefavor” veya “Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” veya “Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 325094-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0380115482500001 Mersis numaralı, şirket merkezi Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Ataköy Towers A Blok No: 20/1 İç Kapı No: 109 Bakırköy, İstanbul adresinde bulunan ESTEFAVOR SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Estefavor, yürütmüş olduğu tüm Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte ve Kişisel Verilerinizin güvenli bir şekilde barındırılması ve Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

– www.estefavor.com adresli internet sitemiz ve ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz (“İnternet Sitesi”) üzerinden aşağıdaki sayfalar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

– Çağrı merkezimiz ile yapılan görüşme sonucunda,

– Çeşitli Sosyal Medya kanalları (Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Linkedin, Yandex, Pinterest, Snapchat, Twitch, TikTok, Oracle BlueKai, Bip vb) üzerinden Estefavor adına işletilen hesaplardan otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

– Web sitemizde yer alan canlı destek uygulaması üzerinden yapılan görüşme sonucunda,

– Estefavor doktorlarına ya da ilgili personeline telefon WhatsApp Uygulaması ya da mail yoluyla ulaşarak yapılacak görüşme sonucunda,

– Estefavor pazarlama ve tanıtım personellerinin kullanımında olan telefonlar üzerinden veya SMS yada WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden kurulan iletişim sonucunda,

– Esefavor’a başvurmanız durumunda, doktorlarla ya da ilgili personellerle telefon, SMS ya da WhatsApp vb. uygulamalar üzerinden yapacağınız görüşmeler sonucunda,

– Estefavor’a başvurmanız durumunda, doktorlarla ya da ilgili personellerle yapacağınız yüz-yüze görüşmeler sonucunda,

– Ticari faaliyetin gereği olarak iş ilişkisi yapılan kişi ve şirket yetkili ya da çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması,

– Yasal Müşavir, Avukat ve Danışmanlarımız ya da danışmanlık şirketlerinin yetkili yada çalışanlarının sözleşme ve diğer ticari faaliyet belgeleri üzerinde, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması sonucunda,

– Sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtım ve reklam üzerinden “bize ulaşın” veya “bilgi alın” gibi paneller aracılığı ile yapılan başvurular sonucunda,

– Kablosuz İnternet hizmeti kapsamında misafirlere özel kablosuz ağ (Wi-Fi) yayında, yayına bağlanabilmek için mevzuat gereği talep edilen kişisel veriler ve şifreleme için mobil telefon numarası talep edilmesi sonucunda,

– Web sitesine yapılan girişlerden Cihaz Kimlik Bilgisi kaydedilmesi şeklinde veri elde edilmesi,

– Estefavor ile ticari veya hukuksal bağlantısı olmadığı halde iletişime geçtiğimiz veya bizlerle iletişime geçilmesi halinde,  üçüncü kişilerin, iletişim platformlarında kişisel verilerin yer almakta olması,

– Benzer şekilde diğer yasal veri alım yollarıyla,

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

(A) Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında;

Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanıza istinaden işlemekteyiz. Ancak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında izin verilen istisnai hallerde açık rızanız olmaksızın da Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir. Bu kapsamda (i) kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülükler gibi) yerine getirmek amacıyla, (e-fatura, e-arşiv kapsamında yahut tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.) (ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla, (üyelik sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, ürün yahut hizmet satışı, tedarik edilmesi, teslimi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir) (iv) hizmete yönelik soru ve şikâyetlerinizin alınması, size cevap verilebilmesi, gerektiğinde olası bir uyuşmazlıkta bunların kullanılması gibi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, (v) satış ve satış sonrası hizmetler kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler yoluyla bir hakkı tesis etmek veya korumak amacıyla, (vi) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile maliyet azaltımı, kaynakların verimli kullanımı, çağrı merkezi hizmet kalitesinin gözlemlenmesi, güvenliğinizin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler gibi meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla; Kişisel Verilerinizi işlemekteyiz. Ayrıca alenileştirdiğiniz kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenen sınırlarla da işlenmesi açık rızanızı gerektirmemektedir. Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir. Bunun haricinde açık rızanızı gerektiren bir işleme yapılacağı durumda ayrıca açık rızanız alınacaktır.

(B) Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz, açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

– Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi,

– Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi,

– Sağlık Hizmetlerinin sunulması

– Ticari faaliyet ve işletmecilik gerekleri,

– Sektörel(sağlık) gereklilikler;

– Hasta olsun veya olmasın halk sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

– Sağlık mevzuatı gereğince tüm resmi kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin paylaşılması,

– Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması,

– Müşteri temsilcisi, çağrı merkezi ve diğer kanallar aracılığı ile randevu hakkında hastaların bilgilendirmesi,

– Hasta hizmetleri, diğer operasyon birimleri tarafından kimlik teyidi yapılması,

– İşletme yönetimi, hasta hakları, hasta deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,

– Hasta hizmetleri, mali işler, pazarlama departmanları tarafından faturalandırma yapılması,

– İşletme yönetimi, hasta hakları ve çağrı merkezi, hasta ilişkileri departmanı tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlere cevap verilebilmesi,

– Teknik gereklilikler;

– Çağrı merkezi, hasta ilişkileri, hastane yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,

– Hizmet sunum kalitesi, müşteri deneyimi, bilgi işlem departmanları tarafından sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla yapılan araştırma ve analizler,

– İnsan kaynakları yönetimi ve kalite departmanları tarafından, işçilere eğitim verilmesi,

– İç denetim ve bilgi işlem departmanı tarafından kötüye kullanım yada yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

– Kalite, bilgi işlem bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

– İşletme yönetimi ve bilgi işlem departmanı tarafından veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

– Sağlık turizmi kapsamında ulaşım, konaklama ve teşrifat hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için görevliler tarafından gerekli iletişimlerin sağlanabilmesi,

– Hasta ilişkileri, pazarlama, çağrı merkezi, departmanı tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve diğer mobil kanallarda, sosyal medyada özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve muhataplara iletilebilmesi,

– Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi,

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Estafavor ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,

Hukuki sebepleri ile işlenecektir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması, Kanunu’nun 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Estefavor, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dâhilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir.

Kişisel Verileriniz açık rızanızı gerektirmeyen işleme amaçlarının varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir. Yine bunun dışında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve kolluk birimleri, Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü,Yetkili diğer resmi kurum ve kuruluşlar, Türk Eczacılar Birliği, Adli makamlar, icra daireleri, arabulucular,Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, Yazılı olarak yetki verilmiş kanuni temsilciler, veli ve vasiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, İş ortaklarımız ve iş bağlantılarımıza, Hissedarlarımıza ve hissedarlık görüşmesi yapılan gerçek yada tüzelkişilerle, Dış kaynak hizmet sağlayıcılar, Kargo veya kurye şirketleri, Hava, kara veya deniz yolcu taşıma şirketleri ile paylaşılabilecektir.

Bunun haricinde ancak açık rızanızın alınması şartı ile yurtiçinde ve yine yukarıda belirtilen ülkelerde bulunan Grup Şirketleri, pazarlama ve satış desteği veren yukarıda belirlenen açık rızanıza istinaden kişisel verileri işleyebilecek üçüncü kişilere açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir. Ayrıca açık rızanıza istinaden Estefavor’un bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Taahhütlerimiz

Estefavor, veri sorumlusu sıfatıyla, yukarıda belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi kendi bünyesinde fiziki ve elektronik ortamlarda büyük bir hassasiyetle ve mevzuat hükümlerine tam riayet ederek, her türlü idari ve teknik tedbirleri alarak korumaktadır.

Estefavor, VERBİS’e kaydettiği üzere ve Kişisel Veri Envanterine dahil ettiği üzere, kişisel verilerinizin korunması konusunda her türlü idari ve teknik tedbiri almıştır.

Estefavor, tüm kişisel verileri korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir.

Estefavor, elde ettiği kişisel verileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Estefavor, kişisel verileri, dış kaynak hizmet sunucuları ve tedarikçiler, danışmanlar veya avukatlar ile paylaşması(aktarması) durumunun zorunlu ve gerekli olduğu haller için tüm uyarı veya rıza beyanları, taahhütnameleri hazırlayarak imzalanmasını sağlamış ve gerekli çok yönlü denetim faaliyetlerini hayata geçirmiştir.

  1. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca Estefavor’a başvurarak;

(a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(f) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(g) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(h) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

(i) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile veya güvenli elektronik imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Estefavor, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Estefavor tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Estefavor tarafından talep edilebilir.

Posta adresi: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Ataköy Towers A Blok No: 20/1 İç Kapı No: 109 Bakırköy, İstanbul

E-posta adresi: [email protected]

Telefon: +90 542 120 20 30

SİZİ ARAYALIM